Turbić Hadžagić Amira

Amira Turbić-Hadžagić, doktor je lingvističkih nauka i redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Završila je gimnaziju, a potom studije  srpskohrvatskog / hrvatskosrpskog jezika i južnoslavenskih književnosti, razredne nastave i bosanskog jezika. Od 1985. godine radila je u nekoliko osnovnih škola, biblioteka, te u Učiteljskoj školi i gimnaziji, a od 1999. radi na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je postdiplomski studij iz lingvistike i 2003. godine odbranila magistarski rad “Fonetske i paleografske osobitosti bosansko-humskih povelja (1189-1461)”. Doktorsku disertaciju “Deklinabilne riječi bosaničnih pravnih tekstova od 12. do 15. stoljeća” odbranila je na istom Fakultetu 2006. godine.

Objavila je 8 knjiga i više od 50 naučnih i stručnih radova.

Osim na matičnome predavala je na univerzitetima u Sarajevu, Bihaću, Mostaru i Novom Pazaru.

Objavljuje radove iz povijesti bosanskoga jezika i jezikoslovlja, onomastike, paleografije i savremenoga jezika u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Sudjelovala je u domaćim i inozemnim istraživačkim projekatima, kao i u radu mnogih domaćih i međunarodnih simpozija, te skupova i konferencija o jeziku.

Osnivačica je i predsjednica Bosanskoga lingvističkog društva.

Objavljene knjige