Idrizi Sadik

Idrizi Sadik rodio se 1954. godine u Kruševu, općina Dragaš, Kosovo. Historiju književnosti i srpskohrvatski jezik završio je na Filološkom fakultetu Univerziteta “Kiril i Metodij” u Skoplju 1977. godine, a trogodišnje doktorske studije iz oblasti filoloških nauka na Univerzitetu u Novom Pazaru. Doktorsku disertaciju Lingvostilističke osobenosti narodne poezije Gore odbranio je 2012. godine. Radio je kao profesor u osnovnoj i srednjoj školi u Kruševu i Dragašu, a u više je mandata bio i direktor OŠ “5. oktobar” u Kruševu. Od osnivanja Edukativnog fakulteta u Prizrenu, 2003/2004. akademske godine, angažiran je kao predavač na predmetima: Akademsko pisanje i kultura jezika, Fonetika, Morfologija, Sintaksa i Stilistika. Učestvovao je u izradi nastavnih planova za predmet Bosanski jezik i književnost za V, VI, VII i VIII razred osnovnih škola, kao i u izradi nastavnih planova za III i IV razred srednjih škola na Kosovu. Bio je poslanik u Parlamentu Kosova od 2002. do 2004. godine, kao i od 2007. do 2010. godine, dok je od 2004. do 2007. godine bio ministar u Vladi Kosova. Objavio je više naučnih radova iz oblasti jezika, književnosti, folklora i kulture. Do sada je objavio i više knjiga pjesama i pripovijedaka. Poezija mu je prevođena na turski, albanski, bugarski, slovenački i romski jezik. Prijevodi s makedonskog, albanskog i engleskog jezika. Za Stav govori o književnom naslijeđu Gore, poziciji Bošnjaka na Kosovu, njihovom odnosu prema Bosni i Hercegovini, kao i o političkim prilikama na Kosovu.

Objavljene knjige

Muhadžirluk, pjesme (1997)

Nepogodni išareti, pjesme (2002)

Gora, daleka i sama, pripovijetke (2004)

Drugo ime sna, izbor poezije (2012)

Jezik i stil narodne poezije Gore, (2012)

Gumno (2021)

Antologija Poezija Gore (koautor s Mustafom Baljeom). 2022.

Prijevodi knjiga

Bogomilizam i etnogeneza Torbeša Kukske Gore (autor Nazif Dokle)

Goranske narodne balade (autor Nazif Dokle)

Kćeri magle, roman (autor Namik Dokle)

Cvjetovi s ruba svijeta, (autor Namik Dokle)

Dani slijepih miševa, (autor Namik Dokle)